FİKİRHANE İZMİT PROJE YARIŞMASI İÇİN PROJE SUNMA EKRANI

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından yürütülen Fikirhane İzmit Projesi, halkın ve özellikle de gençlerin, kendi şehirlerinde uygulanmasını istediği projelerin yerel yönetime aktarılmasını amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, İzmit’te yaşayan 18-30 yaş arası gençler için Proje Yarışması düzenlenecektir. Fikirhane İzmit Proje Yarışması, Gençlerin kaliteli, ihtiyaçlara yönelik ve katılımcı bir şekilde geliştirilmesi mümkün olan fikir ve projelerini yerel yönetime iletmelerini teşvik ederek, gençlerin şehrin yönetimine katılımını arttırmayı hedeflemektedir

Sunulacak projelerin yarışmada değerlendirmeye alınabilmesi için proje başvurusunun aşağıdaki kriterleri taşıyor olması aranacaktır. Bu kriterler, projelerin toplumun çeşitli kesimlerini kapsayacak şekilde tasarlanmasını ve şehir yönetiminin daha kapsayıcı ve verimli olmasını destekler.

1. Uygulanabilirlik: Projenin somut, gerçekçi ve uygulanabilir olması gereklidir. Projede önerilen çözümlerin kaynakları, teknik kapasite ve zaman çerçevesi göz önünde bulundurulmalıdır.

2. Toplumsal Katkı: Projenin şehir veya mahalle düzeyinde toplumun ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamaya yönelik olması önemlidir. Proje, yerel halkın yaşam kalitesini artırmaya ve toplumun faydasına olacak şekilde tasarlanmalıdır.

3. Sürdürülebilirlik: Proje, uzun vadede sürdürülebilir olmalı ve gelecek nesiller için fayda sağlamalıdır. Finansal, çevresel ve toplumsal açıdan sürdürülebilirlik dikkate alınmalıdır.

4. Katılımcılık ve İşbirliği: Proje, yerel halkın katılımını teşvik edecek mekanizmalar içermeli ve diğer paydaşlarla işbirliği yapmaya açık olmalıdır.

5. Yenilikçilik: Proje, yenilikçi fikirler içermeli ve mevcut sorunlara yaratıcı çözümler sunmalıdır.

6. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Proje önerisi, süreç ve sonuçların şeffaf bir şekilde sunulmalı ve proje sahibi tarafından işbirliğiyle izlenebilir olmalıdır.

7. Kapsayıcılık: Projenin tüm şehir veya mahalle sakinlerini etkileme potansiyeline sahip olması ve farklı kesimlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurması gereklidir.

8. Kamu Yararı: Projenin toplumun genel yararına hizmet etmesi ve kamunun faydasını öncelikli kılması önemlidir.

Proje Başvuru Formu

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Ad Soyad
Maksimum 200 kelime ile projenin temel amacını ve faydalarını açıklayınız.
(Örneğin; Çevre, Eğitim, Kültür, Spor vb.)
(Projenizin diğerlerinden ve mevcut yapılmış benzerlerinden farklı ve özgün yönleri nelerdir?)
(Projeyi Uzun vadede sürdürülebilir kılmak mümkün müdür?)
(Bu proje fikrinizi uygulamak için gerekli maliyet, mevcut ve potansiyel kaynaklar sizce nelerdir?)
(Projenin şehirde uygulanabilirliği mümkün müdür ve olası engeller mevcut mudur?)
(Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri, proje fikrinizin şehirde uygulanması için uygun takvim sizce nasıldır)
Drag and drop files here or
Upload upto 5 Files. Max File Size: 512 MB
(varsa, proje fikrinizle ilgili görsel, grafikler, videoları veya diğer destekleyici belgelerle proje fikrinizin bizlerce daha etkin anlaşılmasını sağlayabilirsiniz.)
MUVAFAKATNAME ve DEVİR SÖZLEŞMESİ
Www.fikirhaneizmit.com adresine sunduğum projemin, İzmit Belediyesi’nce gerçekleştirilen yurtiçi ve yurtdışı tanıtım etkinlikleri ve kamu hizmeti çerçevesinde web sayfası, internet ve sosyal medya hesaplarında/sitelerinde, televizyon yayınlarında, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde her türlü tanıtım malzemesi olarak veya bu kapsamda İzmit Belediyesi’nin işbirliğiyle yürütülen projelerde kullanılması amacıyla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21., 22. Ve 25. Maddeleri kapsamında mali haklarım olan İşletme, Çoğaltma, Yayma, Temsil ve İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umama iletim haklarımı; manevi haklarım olan umuma arz, Adın Belirtilmesi Yetkisi, Eserde değişiklik yapılmasını men etme yetkisi ve eserin üzerinde somutlaştığı malın malik ve zilyetliklerine karşı olan haklarım ile bağlantılı/komşu/icra haklarımı İzmit Belediyesi’ne devrettiğimi;
Bu Muvafakatname ve Devir Sözleşmesi çerçevesinde projemin, İzmit Belediyesi’nce sayı, yer ve süreyle sınırlandırılmaksızın, Türkiye içinde veya dışında, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde kullanabileceğini ve Belediyenin dâhil olduğu projelerde ticari olmayan amaçlarla üçüncü kişilere kullandırabileceğini, paylaşabileceğini; bu hususta Belediyenin hiçbir biçimde ve nedenle tekrar onayımı almak zoruna olmayacağını;
Yarışmaya katılırken projemin İzmit Belediyesi’nce ve Belediyenin dâhil olduğu projelerde ticari olmayan amaçlarla üçüncü kişilerce süresiz kullanımına ilişkin olarak herhangi bir ücret ödenmeyeceğini ve daha sonra her ne nam altında olursa olsun iş bu hususta herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağımı,
Projenin kendi özgün projem olduğunu, proje içeriğinde yer alan tüm görsel ve işitsel unsurlar, metinler, çizimler ile proje ve icralara ilişkin gerekli izinlerin alındığını, üçüncü şahısların proje üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, proje üzerindeki hakları ve projemi daha önceden başka bir gerçek veya tüzel kişiye devretmediğimi ve paylaşmadığımı ve üçüncü şahısların projeye ilişkin talep veya davalarında tüm hukuki ve cezai sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
İş bu Muvafakatname ve Devir Sözleşmesini, her ne kadar dijital ortamda imza etmiş, kabul etmiş olsam da İzmit Belediyesi tarafından talep edilmesi/gerek görülmesi halinde ıslak imzalı halini de vereceğimi, ayrıca projemle ilgili varsa Marka-Patent- Faydalı Model ve benzeri fikri ve sınai haklarımı da usule uygun devredeceğimi, aksi halde projemin kabul görmeyeceğini bilmekle,
gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
AYDINLATMA METNİ
T.C.
İZMİT BELEDİYESİ
AYDINLATMA METNİ
Değerli Vatandaşlarımız
İzmit Belediyesi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, İzmit Belediyesi olarak hizmet faaliyetlerimizden faydalanan vatandaşlarımız dahil, İzmit Belediyesi bünyesinde ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
• Kurumsal web sitemiz ve e-belediye üzerinden işlem yapanın / yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
• Tarafınıza dönüş yapmak istediğimizde size ulaşabilmek, ulaştığımız kişinin siz olduğunu teyit etmek,
• Çağrı Merkezi 153 Kanalı üzerinden yapılan bildirimlere dair iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
• Elektronik ortam ve platformlarda (internet/e-belediye vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
• Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya e-belediye uygulamalardan işlem yapan vatandaşlarımızı tanıyabilmek ve vatandaş çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli kamusal faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
• Vatandaşlarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirebilmek,
• Hizmetlerimiz ile ilgili şikayet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek,
• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
Kişisel Verilerin Toplanma, Saklanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen belediyecilik işlemlerine ilişkin tüm beyanname/ bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Kurumumuz, yerel hizmet birimleri, Web Sayfaları, Mobil Uygulamalar, Çağrı Merkezi gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır. Belediyemiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Belediyemizin veri akışlarından çıkarılacaktır.
Ayrıca Kanunun “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlar şöyle sıralanmıştır;
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Kişisel Verilerin Aktarılması
Kurumumuz nezdinde bulunan kişisel verileriniz bağlı bulunduğumuz kanun, sair kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla;, vatandaşlara sunulmakta olan hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile; bağlı bulunan kanunlar kapsamında üniversiteler, kamu kurumları ve belediyecilik faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara; Fikirhane İzmit Projesinin hayata geçebilmesi için, İzmit Kent Konseyi, Kocaeli Üniversitesi, Büyükşehir Belediyeleri, İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Projenin reklam ve inceleme, değerlendirme çalışmalarının yapılması amacıyla hizmet alınan şirket, kurum ve kuruluşlara, fikirhane projesini düzenlemek için hizmet aldığımız veya işbirliği yaptığımız tüm kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza ve Belediyecilik faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü kişilere yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklar
Belediyemize başvurarak KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.
Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.izmit.bel.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. Belsa Plaza A Blok İzmit/KOCAELİ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu izmitbelediyesi@hs01.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

T.C. İZMİT BELEDİYESİ

Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad.
Belsa Plaza A Blok İzmit/KOCAELİ
TEL: 318 00 00
Faks: 318 00 40
Web Adresi: www.izmit.bel.trOkudum. Anladım. Kabul Ediyorum.
KVKK Metni ve Açıklaması
KİŞİSEL VERİNİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HAKKINDA
AÇIK RIZA METNİ

İzmit Belediyesi (“Belediye”), İzmit Kent Konseyi, İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni’nin sınırları çerçevesinde,
-Başvurumun ( tarafıma hizmet sağlanması, Fikirhane İzmit Projesine projenin açıklanan amaçları doğrultusunda gönüllü olarak katkı sunabilmem, Proje yarışmasına katılabilmem, İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi faaliyetlerinden ve etkinliklerinden haberdar olabilmem, bilgilendirilebilmem gibi-) amaçlarla kendi hazırladığım metinde ve işbu form içerisinde yer alan kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve İzmit belediyesi tarafından görevlendirilen (Belediye yetkilileri, İzmit Kent Konseyi yetkilileri, İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve üyeleri, Fikirhane İzmit Organizasyon Komitesi, Üniversite yetkilileri, Fikirhane İzmit Projesinin gerçekleştirilebilmesi için işbirliği yapılan tüm kurum ve kuruluş yetkilileri tarafından) incelemesi, değerlendirmesi, neticelendirmesi amacıyla, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını ve Belediye tarafından işlenmesine, muhafaza edilmesine ve amaç doğrultusunda 3. Kişilere aktarılmasına rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

İşbu açık rıza metnini okudum ve anladım. Yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini ve aktarılmasını onaylıyorum ve izin veriyorum.